Algemene verkoopsvoorwaarden

 1. Onze rekeningen zijn steeds betaalbaar contant bij afhaling v.h. voertuig en/of goederen.
 2. Alle klachten moeten ons bij aangetekend schrijven ter kennis gebracht worden, binnen acht dagen na de levering en/of prestaties. Na deze termijn worden ze niet meer aanvaard.
 3. Leveringen en/of prestaties zijn, behoudens andersluidende overeenkomst, betaalbaar voor het medenemen der herstelde voertuigen of leveringen.
 4. De wagens van de klanten worden altijd op hun risico door ons personeel geleid. De eigenaar blijft verantwoordelijk, zowel voor eigen schade als die van derden.
 5. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van de woonplaats van bvba Panco bevoegd.
 6. De facturen die niet betaald zijn op hun vervaldag, zullen van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest opleveren van 10% jaars vanaf de factuurdatum.
 7. In geval van vertraging van meer dan 30 dagen in de betaling, en na ingebrekestelling van 15 dagen die zonder gevolg blijft, zal de vordering volgens uitdrukkelijke overeenkomst onder partijen met 20% vermeerderd worden, met een minimum van € 50 bij wijze van forfaitaire onherroepelijk strafbeding en zulke ongeacht de in vorig punt geciteerde intresten, de gerechtskosten en inningskosten die te allen tijde ten laste v.d. schuldenaars zullen zijn.
 8. Het wordt de klanten aangeraden hun voertuigen te verzekeren tegen alle risico’s waarvan deze in onze werkplaatsen blootgesteld zijn zoals bv. Diefstal – brand – vorst en in het algemeen tegen alle risico’s die voor verzekering vatbaar zijn. De bvba Panco kan hiervoor niet verantwoordelijk gesteld worden, evenmin het personeel.
 9. De vermoedelijke duurtijd der herstellingen of vermoedelijke leveringsdatum wordt slechts bij benadering opgegeven. Het overschrijden kan nimmer aanleiding geven tot schadevergoeding lastens de bvba Panco.
 10. Voor voertuigen die drie dagen na de ter beschikkingstelling v.d. klanten niet werden afgehaald, wordt een staanplaatsvergoeding van € 7 per dag aangerekend.
 11. Bij verkoop van oldtimer voertuigen erkent de koper uitdrukkelijk de staat v.h. voertuig te kennen en te aanvaarden. Mogelijke gebreken met aanhang van verborgen gebreken vallen onder geen enkele beding onder een garantie regeling of vergoeding.